Dodávka technologické linky na drcení kameniva II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka technologické linky na drcení kameniva II zadávané zadavatelem Froněk, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Froněk, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka technologické linky na drcení kameniva II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výměna technologické linky na drcení kameniva v kamenolomu Brant v rámci projektu „Snížení produkce emisí kamenolomu Brant“, reg. č. projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001043.

Předmětem zakázky je návrh a dodání technologické linky na drcení kameniva, její instalace, zprovoznění a uvedení do provozu. Součástí předmětu díla je i dodání technických dokladů k dané technologii, projektové dokumentace pro stavební připravenost k instalaci technologie, projektové dokumentace k nově navržené trafostanici, realizace všech revizí a zkoušek v souladu s platnými legislativními předpisy.
Detailní technický popis stávajícího stavu a požadavků zadavatele na technické parametry dodané technologické linky je uveden v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Poznámka

S ohledem na předmět zakázky umožňuje zadavatel prohlídky místa plnění a odběr vzorků horniny z Kamenolomu Brant dne 18. 10. 2017 v 10 hod a 23.10 2017 v 10 hod. Sraz zájemců o prohlídku místa bude v uvedené dny a hodiny v místě plnění.
Zadavatel preferuje doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona písemně (e-mailem) kontaktní osobě pověřené činností zadavatele (David Frolík, e-mail: frolik@naviga4.cz).
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, budou zadavatelem zveřejněny na profilu zadavatele, tj. https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/fronek-spol-s-r-o_5313/dodavka-technologicke-linky-na-drceni-kameniva-ii_20604/ a zároveň budou písemně oznámeny všem dosud známým účastníkům.

Požadavky na kvalifikaci jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 1 400.000,- Kč. Jistotu poskytne zájemce formou bankovní záruky, formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“) nebo pojištěním záruky. Peněžní jistotu složí uchazeč na účet č. 158187039/0300 vedený u ČSOB, a.s. variabilní symbol je IČO účastníka. Peněžní jistota musí být připsána na uvedený účet nejpozději v den uplynutí lhůty pro podávání nabídek.
Poskytnutá jistota připadá zadavateli v případech, kdy účastník v rozporu se stanovenými podmínkami tohoto zadávacího řízení zrušil či změnil nabídku a nesplnil svou povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy. Poskytne-li účastník jistotu v podobě bankovní záruky, je povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty.

Zadavatel stanovil pro zadání zakázky základní kritérium hodnocení, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny podle následujících dílčích hodnotících kritérií:

● Celková nabídková cena váha 95 %
● Cena náhradních dílů celkem váha 5 %

Obálky s nabídkami budou otevřeny ihned po uplynutí konce lhůty pro podání nabídek.
Otevírání nabídek bude veřejné; účastníci či jejich zástupci se mohou účastnit aktu otevírání obálek dle ust. § 110 odst. 1 a souv. zákona. Obálky budou otevřeny bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Místem otevírání obálek je sídlo zadavatele.

Účastníci předloží své nabídky v listinné a elektronické podobě v neprůhledné obálce zabezpečené tak, aby nebylo možno její samovolné otevření.
Obálka s nabídkou bude zřetelně označena slovy „Nabídka – Dodávka technologické linky na drcení kameniva II - NEOTVÍRAT“.

Místem pro podání nabídek pro osobní doručení nebo doručení kurýrem je sídlo zadavatele.
Pro nabídky zaslané poštovní přepravou využijí účastníci výhradně adresu zadavatele.

Na obálku s nabídkou uvede účastník své kontaktní údaje – pro případ, že by došlo k neotevření obálky zadavatelem ze zákonem předvídaných důvodů a nutnosti vrácení nabídky účastníkovi.

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
V rámci zakázky není umožněno dílčí plnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Délka zadávací lhůty v souladu s ust. § 40 zákona činí 120 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-028054

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

11102017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

43414000-8, 51541200-8

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je provozovna Brant, č.p. 125, Lubná u Rakovníka (IČP: 1001451929), středisko kamenolom.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

71 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

20. 11. 2017, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: 733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka technologické linky na drcení kameniva II.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap