Dodávka linky na drcení kameniva – kamenolom BRANT

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka linky na drcení kameniva – kamenolom BRANT zadávané zadavatelem Froněk, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Froněk, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka linky na drcení kameniva – kamenolom BRANT

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výměna technologické linky na drcení kameniva v kamenolomu Brant v rámci projektu „Snížení produkce emisí kamenolomu Brant“, reg. č. projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001043.

Předmětem zakázky je návrh a dodání technologické linky na drcení kameniva, její instalace, zprovoznění a uvedení do provozu. Součástí předmětu díla je i dodání technických dokladů k dané technologii, projektové dokumentace pro stavební připravenost k instalaci technologie, projektové dokumentace k nově navržené trafostanici, realizace všech revizí a zkoušek v souladu s platnými legislativními předpisy.
Detailní technický popis stávajícího stavu a požadavků zadavatele na technické parametry dodané technologické linky je uveden v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace.

Poznámka

S ohledem na předmět zakázky umožňuje zadavatel prohlídky místa plnění a odběr vzorků horniny z Kamenolomu Brant dne 22.1.2018 v 10 hod a 29.1.2018 v 10 hod. Sraz zájemců o prohlídku místa bude v uvedené dny a hodiny v místě plnění.
Zadavatel preferuje doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona písemně (e-mailem) kontaktní osobě pověřené činností zadavatele (David Frolík, e-mail: frolik@naviga4.cz).
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, budou zadavatelem zveřejněny na profilu zadavatele, tj. https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/fronek-spol-s-r-o_5313/dodavka-linky-na-drceni-kameniva-kamenolom-brant_21999/ a zároveň budou písemně oznámeny všem dosud známým účastníkům.

Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 700.000,- Kč. Jistotu poskytne zájemce formou bankovní záruky, formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“) nebo pojištěním záruky. Peněžní jistotu složí uchazeč na účet č. 158187039/0300 vedený u ČSOB, a.s. variabilní symbol je IČO účastníka. Peněžní jistota musí být připsána na uvedený účet nejpozději v den uplynutí lhůty pro podávání nabídek.
Poskytnutá jistota připadá zadavateli v případech, kdy účastník v rozporu se stanovenými podmínkami tohoto zadávacího řízení zrušil či změnil nabídku a nesplnil svou povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy. Poskytne-li účastník jistotu v podobě bankovní záruky, je povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty.

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Délka zadávací lhůty v souladu s ust. § 40 zákona činí 120 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-001514

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

3

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

43414000-8, 51541200-8

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je provozovna BRANT, č.p. 125, Lubná u Rakovníka (IČP: 1001451929)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

71 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

26. 2. 2018, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: 733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka linky na drcení kameniva – kamenolom BRANT.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka linky na drcení kameniva – kamenolom BRANT zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Strojírny Podzimek, s.r.o. (46978208) Dodavatel 80 464 557,- Kč vč. DPH
66 499 634,- Kč bez DPH
KOOL Trading, spol. s r.o. (46964983) Uchazeč 102 208 700,- Kč vč. DPH
84 470 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap