Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko zadávané zadavatelem Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Předmět veřejné zakázky

1.1 Předmětem plnění zakázky je dodání celkem 18 akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky zadavatele. Kurzů se zúčastní celkem 91 fyzických osob, které se v rozmezí od února 2014 až květen 2015 zúčastní konkrétních kurzů v počtu specifikovaném v Příloze č. 1 - Specifikace a rozsah předmětu plnění.
1.2 Vzhledem k tomu, že podmínkou výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách (výkon činností pracovníka v sociálních službách je uveden v ust. § 116 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) je kromě způsobilosti k právním úkonům, bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti také odborná způsobilost podle tohoto zákona, dodavatel zajistí dodání vzdělávacích kurzů, které budou splňovat podmínky stanovené pro:
1.2.1 další (odborné) vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách:
- akreditované vzdělávací kurzy pro další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle §111 odst. 2 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – akreditace od Ministerstva práce a sociálních věcí,
- odborné stáže v registrovaných sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v kontextu §111 odst. 2 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
1.2.2 kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách: Akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách dle §116 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – akreditace od Ministerstva práce a sociálních věcí.
1.2.3 Odborné vzdělávání vedoucích pracovníků: Akreditované kurzy pro vedoucí pracovníky v sociálních službách dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – akreditace od Ministerstva práce a sociálních věcí.
1.3 Dodavatel v rámci plnění předmětu této zakázky zajistí:
1.3.1 vhodný kurz splňující obsahovou náplň pospanou v příloze č. 1 Specifikace a rozsah předmětu plnění;
1.3.2 komunikaci s poskytovatelem školení (je-li jím subdodavatel) a jeho lektory;
1.3.3 komunikaci se zadavatelem; zprostředkování komunikace mezi zadavatelem a lektory;
1.3.4 veškeré finanční závazky vzniklé mezi dodavatelem a školicím střediskem/lektory/jiným poskytovatelem vlastního školení, zejména platbu za realizované školení
1.3.5 dodavatel se zavazuje dodat veškerá školení, která jsou požadována v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, a která jsou popsána v příloze č. 1.
1.4 Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 Specifikace a rozsah předmětu plnění.
1.5 Dodavatel je povinen zajistit, aby veškeré kurzy dle přílohy č. 1 Specifikace a rozsah předmětu plnění byly akreditovány v době, kdy se ho reálně účastní zaměstnanci zadavatele. Dodavatel je povinen doložit úředně ověřenou kopii rozhodnutí o akreditaci vzdělávacích kurzů, které jako předmět plnění veřejné zakázky dodává, a to před uzavřením smlouvy se zadavatelem.

Poznámka

Výše uvedený zadavatel sděluje v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ v platném znění

zrušení výběrového řízení k výše uvedené zakázce malého rozsahu, které bylo vyhlášeno dne 30. 12. 2013.

Výběrové řízení k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu se ruší dle bodu 2.6.1 Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ, v platném znění, neboť byla podána jen jedna neúplná nabídka.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

80522000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava - Vítkovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

867 603,31 bez DPH (1 049 800,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 12. 2013

Lhůta pro podání nabídek

13. 1. 2014, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Andrea Kožuchová

Kontaktní e-mail: andrea.kozuchova@gmail.com

Kontaktní telefon: + 420 777 263 731

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap