Mezisklad pro přípravu desek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Mezisklad pro přípravu desek zadávané zadavatelem DESK - FORM a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

DESK - FORM a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Mezisklad pro přípravu desek

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka meziskladu pro přípravu desek včetně příslušenství (dále jen „technologie“) v rámci projektu „Nákup inovační technologie DESK - FORM“ reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006005. Předmět plnění je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je rovněž doprava a instalace v místě plnění a provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Kupní smlouvě, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace (příloha č. 4).

Součástí dodávky bude:
● dodávka technologie, které jsou dále vymezeny podrobnou specifikací požadavků na parametry technologie a specifikací na požadavky příslušenství, vše detailně popsané v příloze č. 3 – Technická specifikace a zadávací dokumentaci zakázky,
● doprava technologie a její instalace v místě plnění.

Součástí technologie a vlastní realizace dodávky je rovněž:
zajištění časové koordinace,
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
provedení přejímky technologie,
dodání průvodní technické dokumentace, záručního listu, prohlášení o CE shodě a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, jsou-li dle tohoto zákona potřebné
provedení školení v rozsahu 24 hodin, 5 proškolených osob

Součástí technologie jsou všechny dodávky specifikované v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
V rámci zakázky není umožněno dílčí plnění.

Poznámka

Nabídky je možné podávat osobně či poštou do 11. 9. 2017 do 12:45 hod – tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídek. V případě osobního podání se nabídky podávají v pracovních dnech mezi 9:00 až 15:00 hod. Nabídky budou přijímány na adrese zadavatele, tj. Naviga Assistance s. r. o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, k rukám kontaktní osoby paní Renaty Daňkové.
Za čas podání nabídky odpovídá účastník. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.
Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí
a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.
Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány.


Otevírání nabídek bude probíhat ihned po skončení lhůty pro podávání nabídek, tj. 11. 9. 2017 ve 12:45 hod na adrese zadavatele, tj. Naviga Assistance s. r. o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8.
Otevírání nabídek se mohou účastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Oznámení o výsledku výběrového řízení bude zveřejněno po ukončení výběrového řízení na profilu zadavatele.

Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za realizaci celého předmětu zakázky, a to tak, že nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu.
S ohledem na předmět zakázky zadavatel neumožňuje prohlídky místa plnění. Případné žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek je nutno doručit písemně (e-mailem) nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě pověřené činností zadavatele (Renata Daňková, e-mail: dankova@naviga4.cz). Odpověď bude zaslána nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti.

Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, budou zadavatelem zveřejněny na profilu zadavatele,
tj. https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/desk-form-a-s_4897/mezisklad-pro-pripravu-desek_19634/ a zároveň budou písemně oznámeny všem dosud známým účastníkům. Z důvodu zajištění rovného přístupu ke všem účastníkům zadavatel doporučuje, aby každý účastník o zadávací dokumentaci informoval o této skutečnosti kontaktní osobu na výše uvedeném e-mailu.

V případě, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve lhůtě uvedené výše, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení.

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníkem o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat do 3 pracovních dnů všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 52) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Délka zadávací lhůty činí 60 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Osada Dukla čp. 238, okr. Teplice, PSČ 415 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

11. 9. 2017, 12:45:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Renata Daňková

Kontaktní e-mail: dankova@naviga4.cz

Kontaktní telefon: 733643826

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Mezisklad pro přípravu desek.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Mezisklad pro přípravu desek zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TEKMA, spol. s r. o. (60718714) Dodavatel 8 997 499,50 Kč vč. DPH
7 435 950,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap