odpověď na dotaz

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Výběrové řízení na nákup řezných destiček a řezných nástrojů zadávané zadavatelem COMTES FHT a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

odpověď na dotaz

Popis informace či souboru

Dne 18.10.2012 obdržel zadavatel dotaz č. 1 v následujícím znění:

Prosím o upřesnění/vysvětlení Zadávací dokumentace - část V , kde je uvedeno, že součástí nabídky musí mít náležitosti podle par.68 odst. 3 zákona o veřejných zakázek.
Prosím rovněž o sdělení, jaké ostatní dokumenty by měla nabídka obsahovat
kromě:
Krycí list nabídky
Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů - formou přiloženého čestného prohlášení Podepsaná rámcová smlouva, vč. Přílohy - ceníku Kalkulace nabídkové ceny Prohlášení o počtu stran


Odpověď zadavatele na dodaz č. 1:

Podle § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách musí být součástí nabídky
rovněž:

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (tím je v daném případě myšleno u společnosti COMTES FHT a.s.),
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.


Výše uvedené je možné splnit například předložením prohlášení, ve kterém uchazeč výslovně prohlásí následující:

A) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele je následující:

+ uchazeč uvede identifikační údaje příslušné osoby / osob

NEBO uchazeč uvede následující: Žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele


B) Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu je následující:

+ uvede identifikační údaje příslušné osoby / osob

Seznam musí být vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. Bod B) platí pouze pro uchazeče, který je akciovou společností, ostatní uchazeči nic v tomto směru nepředkládají.

C) Uchazeč prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Výše uvedené prohlášení opatřete podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče či za uchazeče.

Kromě Vámi uváděných dokladů, musí nabídka obsahovat právě výše popsané náležitosti podle § 68 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách.
Dále každá nabídka musí obsahovat CD s kompletní kopií nabídky
(viz část V.zadávací dokumentace).

Datum uveřejnění

18. 10. 2012

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap