Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Konzervace a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků - část II - Restaurování kamene – kamenické uměleckořemeslné prvky - JŘBU

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Konzervace a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků - část II - Restaurování kamene – kamenické uměleckořemeslné prvky - JŘBU zadávané zadavatelem Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Konzervace a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků - část II - Restaurování kamene – kamenické uměleckořemeslné prvky - JŘBU

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku“, jejíž součástí je dokumentace „Konzervace a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků“, obě zpracované Ing. arch. Liborem Sommerem, autorizovaným architektem ČKA č. 02515, Zoubkova 2195/5, Praha 5 Smíchov, 150 00, IČO: 445 92 035, a dle výkazu výměr, provést konzervaci a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků, dle specifikace uvedené ve shora uvedených dokumentacích.
Předmětem záchrany je areál kulturní památky zámeckého parku zámku Dobříš. Areál kulturní památky zámku Dobříš je kulturní památkou zapsanou v ústředním seznamu pod č. 15178/2-2409.
Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, registrační č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000359.
Zámek Dobříš je nemovitou kulturní památkou zapsanou v seznamu kulturních památek pod rej. č. 15178/2-2409.
Zadavatel upozorňuje, že část řešeného území
• se nachází na území Přírodní památky Dobříšský park, která byla vyhlášena dne 29. 7. 2013 nařízením Středočeského kraje č. 22/2013,
• je součástí systému NATURA 2000, konkrétně evropsky významné lokality Dobříšský park, kód kvality CZ0213015 a evropsky významné lokality Dobříšský zámek, kód lokality CZ02113602.
Závazný podklad pro předmět plnění veřejné zakázky tvoří dokumentace pro provádění stavby „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku“ a dokumentace „Konzervace a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků“, které jsou součástí zadávací dokumentace a tvoří její závaznou přílohu č. 1.
Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je dále vymezena v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Poznámka

část II - Restaurování kamene – kamenické uměleckořemeslné prvky

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s ustanovením
§ 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v jednacím řízení bez uveřejnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000010

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

92522000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Shora uvedené služby budou poskytovány na území obce Dobříš, Zámek Dobříš, k. ú. Dobříš, p. p. č. 294, 296/1, 296/2, 384/1, 398, 402, 403, 424/1, 2448/1, 2449/1, 2484.

Smluvní hodnota veřejné zakázky

795 000,00 bez DPH (914 250,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 5. 2018

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát, Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Natálie Macháčková

Kontaktní e-mail: zakazky@akjsn.cz

Kontaktní telefon: +420 224 283 733

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Konzervace a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků - část II - Restaurování kamene – kamenické uměleckořemeslné prvky - JŘBU.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Podepsaná SoD 7. 9. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 SoD 7. 9. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 SoD 7. 9. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 19. 9. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 1 14. 1. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap