Technický dozor objednatele a výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavbu „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžerie a Francouzského parku“ - Část I – Výkon činnosti TDI

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technický dozor objednatele a výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavbu „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžerie a Francouzského parku“ - Část I – Výkon činnosti TDI zadávané zadavatelem Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technický dozor objednatele a výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavbu „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžerie a Francouzského parku“ - Část I – Výkon činnosti TDI

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDI“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci projektu „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžerie a Francouzského parku“ (dále jen „projekt“) a to v průběhu realizace všech stavebních částí projektu (tedy revitalizaci zámecké oranžerie, opravě opěrných zdí a drobné architektury ve Francouzském parku, obnově technické infrastruktury ve Francouzském parku a automatického závlahového systému – dále jen „stavební části projektu“), přičemž předpokládaná doba poskytování služeb TDI a koordinátora BOZP je od července 2018 do února roku 2020.
Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, registrační č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000359.
Stavební práce v rámci realizace projektu budou spočívat v revitalizaci zámecké oranžerie, opravě opěrných zdí a drobné architektury ve Francouzském parku, obnově technické infrastruktury ve Francouzském parku a realizaci automatického závlahového systému. Stavební práce budou prováděny na objektech a plochách, které jsou předmětem památkové ochrany dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platné znění. Předpokládané investiční náklady stavebních prací činí cca. 70 mil. Kč bez DPH.
Výkon služeb TDI bude spočívat zejména:
- v zabezpečení prací a služeb spojených s přípravou stavebních částí projektu,
- v kontrole a koordinaci provedení stavebních částí projektu vč. vyhodnocení,
- v kontrole kvality provádění služeb stavebních částí projektu,
- v kontrole dodržování smluvního harmonogramu realizace stavebních částí projektu (ve vazbě na harmonogram vypracovaný příslušným dodavatelem a schválený investorem),
- v zajištění koordinace pro zadavatele a to ve vztahu k postupu prací zhotovitele příslušné stavební části projektu, dodržení stanoveného termínu a smluvně ošetřené ceny díla.
Služby a činnosti TDI budou v rámci každé stavební části projektu časově prováděny ve třech samostatných fázích, jedná se o:
- služby a činnosti před zahájením stavby,
- služby a činnosti v průběhu provádění stavby,
- služba a činnosti po dokončení stavby.

Přesný popis realizovaných stavebních částí projektu je uveden v příloze č. 1 této výzvy. Stavební práce budou prováděny za plného provozu zámku Dobříš.
Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že v rámci přílohy č. 1 – PD – Závlahový systém je v rámci výkazu výměr relevantní pouze karta č. 032 – Automatický závlahový systém.

Poznámka

Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, registrační č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000359.


Cena za plnění smlouvy v kalendářním roce 2018 bez DPH: 362 223,35 (438 290,00 vč. DPH)

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Území obce Dobříš, Zámek Dobříš, k. ú. Dobříš, p. p. č. 294, 296/1, 296/2, 384/1, 398, 402, 403, 424/1, 2448/1, 2449/1, 2484, nebude-li zadavatelem určeno jinak.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1350000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1304000,- bez DPH (1577840,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

23. 7. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Natálie Macháčková

Kontaktní e-mail: natalie.machackova@akjsn.cz

Kontaktní telefon: +420 224283733

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technický dozor objednatele a výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavbu „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžerie a Francouzského parku“ - Část I – Výkon činnosti TDI.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva TDI 22. 8. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 ke Smlouvě 22. 8. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3 ke Smlouvě 22. 8. 2018 Zobrazit
Plná moc k podpisu Smlouvy 22. 8. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 ke Smlouvě 22. 8. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap