Kotelna - stavební část

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kotelna - stavební část zadávané zadavatelem CHRIŠTOF, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CHRIŠTOF, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kotelna - stavební část

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky (dále také jen jako „dílo“) je provedení stavebních prací v podobě vybudování základů pro umístění kontejnerové kotelny a stavební úpravy stávajícího objektu pro umístění předávací stanice tepla. Práce budou realizovány v areálu společnosti CHRIŠTOF, spol. s r.o. a budou provedeny v souladu s dokumentací pro provedení stavby zpracovanou O DŮM DÁL ARCHITEKTI – sdružení fyzických osob, sídlem Cejl 538/93, 602 00 Brno, IČO 697 30 768, která tvoří přílohu č. 6 – Dokumentace pro provedení stavby. Předmětem realizace díla nejsou dodávky technologických zařízení.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky, dílčí plnění ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu smlouvy o dílo).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Účastník bere na vědomí, že zadavatelem určený technický dozor stavby (TDI) nesmí být zajišťován osobou účastníka či osobou s ní majetkově či personálně propojenou
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu v souladu s čl.39) – 41) PpVD OPPIK. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v souladu s čl. 56) PpVD OPPIK oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7;45213000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Brno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 11. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 11. 2021

Lhůta pro podání nabídek

10. 12. 2021, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kotelna - stavební část.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 22. 11. 2021 Zobrazit
Zadávací dokumentace 22. 11. 2021 Zobrazit
Přílohy č. 1 - 7 ZD 22. 11. 2021 Zobrazit
Rozhodnutí a oznámení o přidělení zakázky 21. 12. 2021 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kotelna - stavební část zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Gaudio s.r.o. (63475243) Dodavatel 3 507 257,60 Kč vč. DPH
2 898 560,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap