Dodávka know how, dokumentace, zařízení a služeb pro zpracování odpadních surovin na bionaftu pro projekt Inovace výroby bionafty - opakování

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka know how, dokumentace, zařízení a služeb pro zpracování odpadních surovin na bionaftu pro projekt Inovace výroby bionafty - opakování zadávané zadavatelem Chemoprojekt, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Chemoprojekt, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka know how, dokumentace, zařízení a služeb pro zpracování odpadních surovin na bionaftu pro projekt Inovace výroby bionafty - opakování

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je poskytnutí licence a Know-how, vypracování a dodání základní (úvodní) projektové dokumentace (basic engineering design package), dodání specifických aparátů vázaných na Know-how, náhradních dílů a služeb pro technologie specifikované v jednotlivých částech zakázky. Součástí dodávek jsou i Záruční zkoušky a Garanční testy.
Zakázka je rozdělena na 3 části:

Dílčí část A: Dodávka technologie pro zpracování druhotných surovin na bionaftu:
technologii, která zpracuje minimálně 100 t denně odpadních tukových surovin (UCO) a bude umístěna do stávajícího provozu a napojena na stávající řídicí systém, což představuje min. 30 % nástřiku současné jednotky (technologie č. 1).

Dílčí část B: Dodávka technologie pro zpracování druhotných surovin na bionaftu:
technologii, která sníží obsah fosforu v surovině použité pro výrobu bionafty na 10 ppm, a to v kapacitě 300 t denně a bude umístěna do stávajícího provozu
a napojena na stávající řídicí systém (technologie č. 2).

Dílčí část C: Dodávka technologie pro zpracování druhotných surovin na bionaftu:
technologie, která zpracuje minimálně 100 t denně kafilerních olejů a bude umístěna do stávajícího provozu a napojena na stávající řídicí systém, což představuje min. 30 % nástřiku současné jednotky (technologie č. 3).

BEDEP bude sloužit k ohlášení nebo žádosti o stavební povolení, proto musí obsahovat veškeré potřebné náležitostí. Obsah BEDEPu je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace dokumentace.

Specifické aparáty jsou všechny aparáty, které podmiňuje účastník k dodání jako součásti know-how.

Účastníci mohou podat nabídku na kteroukoliv samostatnou část veřejné zakázky, případně na všechny tři části veřejné zakázky (vždy ale jako samostatné nabídky v samostatných obálkách). Na každou z částí veřejné zakázky je přitom možno podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel dále nepřipouští nabídky obsahující zpoplatněné plnění nad rámec plnění požadovaného touto zadávací dokumentací; taková nabídka bude ze soutěže vyřazena a účastník bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

Poznámka

Vybraný dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů).

Zadavatel upozorňuje, že toto výběrové řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71242000-6 – Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů

Místo plnění veřejné zakázky

Žukovova 100/27, 400 03, Ústí nad Labem

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

105 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

16. 8. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: zástupce zadavatele: Eurovision, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Igor Földeši

Kontaktní e-mail: i.foldesi@eurovision.cz

Kontaktní telefon: +420 601 591 390

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka know how, dokumentace, zařízení a služeb pro zpracování odpadních surovin na bionaftu pro projekt Inovace výroby bionafty - opakování.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap