Smlouva o poskytování služeb

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Zabezpečení odvozu směsného a tříděného odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy zadávané zadavatelem Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Smlouva o poskytování služeb

Popis informace či souboru

Předmět smlouvy
• Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zabezpečení odvozu, třídění, využití a odstranění směsného a tříděného odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy na území hl. m. Prahy, uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, za podmínek dále v této smlouvě uvedených a v souladu s platnou legislativou ČR o odpadovém hospodářství, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
• Předmětem této smlouvy je závazek objednatele zaplatit poskytovateli za plnění výše uvedeného závazku dle celkové nabídkové ceny a platebních podmínek uvedených v článku V.

Datum uveřejnění

8. 3. 2013

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap