Provedení zateplení objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Kaplanova 2055 a 2056 Praha 11

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Provedení zateplení objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Kaplanova 2055 a 2056 Praha 11 zadávané zadavatelem Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Provedení zateplení objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Kaplanova 2055 a 2056 Praha 11

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavby v rámci operačního programu OPŽP Provedení zateplení objektu Krajského ředitelství policie
hlavního města Prahy Kaplanova 2055 a 2056 Praha 11 v rozsahu prováděcí
projektové dokumentace, zpracovanou architektonickou kanceláří 7s, s.r.o., Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 – Bubeneč.
Projektovou dokumentaci je možné si vyžádat za podmínek a způsobem stanoveným touto zadávací dokumentací (ZD).
1.
Její úplné dokončení podle rozsahu zadávací dokumentace, v termínech podle
nabídky, vyklizení stavby a podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání
dokladů o dokončení díla, stavebního deníku, revizí, protokolů o zkouškách, a
ostatních dokladů dle platných právních předpisů. Odstranění případných
zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých termínech.
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v zateplení obvodových stěn kontaktním tepelně izolačním systémem, zateplení střechy a výměně původních výplní otvorů.
Další část plnění veřejné zakázky představuje výměnu plynové kotelny a boilerové stanice, včetně rozvodů UT a otopných těles, vnitřní dispoziční stavební úpravy, nové rozvody elektro – nn, SV, TUV, slaboproudu – strukturovaná kabeláž a kompletní PSV práce.
Při realizaci uvedených úprav budou prováděny další doplňkové stavební práce (úprava povrchů, výměny parapetů a oplechování, rekonstrukce hromosvodné sítě, zhotovení a montáž nových zámečnických konstrukcí apod.) pro zajištění hlavního předmětu díla.
V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).
Předmětem plnění veřejné zakázky je také vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (stavby) ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD.

Poznámka

Písemnou žádost o vydání zadávací a projektové dokumentace v elektronické podobě je nutno doručit zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost, která bude obsahovat identifikační údaje žadatele, je nutné zaslat elektronicky, na e-mailovou adresu krpa.ovz.podatelna@pcr.cz


Osobně si lze dokumentaci vyzvednout na adrese:

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Odbor veřejných zakázek
Bartolomějská 306/7, Praha 1

kontaktní osoby: Mgr. Markéta Votánková, p. Ivan Chvojka tel: 974 823 250-4

a to v pracovních dnech v době mezi 9:00 – 14:00 hod., případně lze dokumentaci zaslat poštou. Zadávací a projektová dokumentace v elektronické podobě na CD bude zájemcům o veřejnou zakázku zaslána nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co zájemce zadavatele o zadávací dokumentaci písemně požádá.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000035

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 493257

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

KRPA-288106/ČJ-2014-0000VZ-C

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce (dále viz příloha zadávací dokumentace)

Místo plnění veřejné zakázky

Kaplanova 2055 a 2056 Praha 11

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

53 307 438,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 9. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

21. 10. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: vedoucí odboru veřejných zakázek

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Markéta Votánková

Kontaktní e-mail: krpa.ovz.podatelna@pcr.cz

Kontaktní telefon: 974 823 250-3

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Provedení zateplení objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Kaplanova 2055 a 2056 Praha 11.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle § 21 odst. 1 písm. a) – otevřené řízení § 27, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění p 11. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (VZOR) 11. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo 11. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 5 – Čestného prohlášení Základní kvalifikační předpoklady 11. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 6 – Čestného prohlášení Profesní kvalifikační předpoklady 11. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 7 – Čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 11. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 8 – Čestného prohlášení Technické kvalifikační předpoklady 11. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 9 – Čestné prohlášení ve smyslu § 68 Zákona 11. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 10 – Seznam subdodavatelů 11. 9. 2014 Zobrazit
příloha č. 11 – Podmínky vrácení jistoty 11. 9. 2014 Zobrazit
Odůvodnění účelnosti dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 12. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 Odůvodnění účelnosti - tabulky 12. 9. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č.1 - prodloužení lhůty pro podání nabídek 19. 9. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č.2 k zadávacím podmínkám § 49 odst.4 ZVZ 19. 9. 2014 Zobrazit
příloha č.1 dodatečná informace č. 2 /příloha 8 ZD/ 19. 9. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 3 29. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 Dodatečné informace č. 3 29. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 k Dodatečné informaci č. 3 29. 9. 2014 Zobrazit
Příloha č. 3 k dodatečné informaci č.3-žádost uchazeče o dodatečnou informaci 0. 0. 0000 Zobrazit
upřesnění odpovědi k dodateční informaci č.3-uchazeče BAU plus 0. 0. 0000 Zobrazit
příloha č.4 ZD-upravený návrh smlouvy o dílo v souladu s dodatečnou informací č.3 30. 9. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č.4 2. 10. 2014 Zobrazit
Žádost o dodatečnou informaci č. 5 7. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 5 7. 10. 2014 Zobrazit
Žádost o dodatečnou informaci č. 6 7. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 6 7. 10. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 k Dodatečné informaci č. 6 7. 10. 2014 Zobrazit
Příloha č. 2 k Dodatečné informaci č. 6 7. 10. 2014 Zobrazit
Žádost o dodatečnou informaci č. 7 8. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 7 8. 10. 2014 Zobrazit
Příloha č. 1 dodatečné informace č. 7 8. 10. 2014 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace 8 14. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 8 14. 10. 2014 Zobrazit
Žádost o dodatečnou informaci č. 9 14. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 9 14. 10. 2014 Zobrazit
Žádost o dodatečnou informaci č. 10 21. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 10 21. 10. 2014 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 11 22. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 11 22. 10. 2014 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 12 22. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 12 22. 10. 2014 Zobrazit
Žádost o dodatečnou informaci č. 13 22. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 13 22. 10. 2014 Zobrazit
Žádost o dodatečné informace č. 14 24. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečná informace č. 14 24. 10. 2014 Zobrazit
PROTOKOL o otevírání obálek s nabídkami 3. 11. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí zásstupce zadavatele o výběru 13. 11. 2014 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 13. 11. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo 31. 12. 2014 Zobrazit
Zpráva zadavatele 31. 12. 2014 Zobrazit
Oznámení výše skutečně uhrazené ceny... 7. 3. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap