Technologie pro kuličkování a finalizaci střížků II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technologie pro kuličkování a finalizaci střížků II zadávané zadavatelem Česká mincovna, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká mincovna, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technologie pro kuličkování a finalizaci střížků II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je pořízení 1 ks technologie pro kuličkování a finalizaci střížků včetně příslušenství (dále jen „technologie“). Předmětná technologie je podrobně specifikována v přílohách zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je rovněž doprava, instalace, montáž, zaškolení obsluhy, realizace zkušebního provozu a provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených
v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Kupní smlouvě, které tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace (příloha č. 5).

Poznámka

Zadavatel neumožňuje předkládat varianty nabídek nebo nabídky obsahujících plnění, nad rámec požadavků v ZD.
Vybraný dodavatel je povinen spolupracovat s finanční kontrolou podle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole (auditu) ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se vztahuje také na všechny poddodavatele, kterými vybraný dodavatel splní určitou část zakázky, nebo který udělí určitému dodavateli vybrané věci nebo práva k realizaci zakázky. Vybraný dodavatel musí spolupodílet při výkonu finanční kontroly s poddodavateli, prostřednictvím kterého vybraný dodavatel splní zakázku nebo jeho část.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit veškeré informace poskytnuté účastníky prostřednictvím třetích stran a účastníci jsou povinni poskytnout zadavateli veškerou nezbytnou spolupráci v této záležitosti.
Účastníci nesou náklady na zpracování svých nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo změnit ZD před uplynutím lhůty pro podání nabídek, taková změna by byla sdělena všem účastníkům, kteří k datu takové změny předložili nabídku. Změnou ZD bude oznámeno také způsob, jakým byla ZD zveřejněna. Pokud to vyžaduje dodatek nebo změna ZD, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
Toto zadávací řízení představuje přidělení veřejné zakázky mimo působnost zákona, nejedná se o veřejnou soutěž o nejlepší nabídku podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli během svého trvání.
V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel neprodleně informovat všechny účastníky, kteří předložili nabídku, ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu období výběrového řízení (před uplynutím lhůty pro podání nabídek), zadavatel tyto informace zveřejní ve stejném znění jako v oznámení o zakázce.
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit oznámení o výběru dodavatele v souladu s článkem 54) Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 na profilu zadavatele.

Délka lhůty pro zadání zakázky činí 90 dnů od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42924730-5

Místo plnění veřejné zakázky

Jablonec nad Nisou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 700 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 7. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 7. 2019

Lhůta pro podání nabídek

12. 8. 2019, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technologie pro kuličkování a finalizaci střížků II.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Technologie pro kuličkování a finalizaci střížků II zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Spaleck Oberflächentechnik GmbH & Co.KG (HRA 4785) Dodavatel 9 845 104,50 Kč vč. DPH
9 845 104,50 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap