LICENCE K SOFTWARE PRO DISTRIBUCI DIGITÁLNÍCH DAT A SOFTWARE PRO VIZUALIZACI DAT Z LOKALIZAČNÍHO SYSTÉMU I

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce LICENCE K SOFTWARE PRO DISTRIBUCI DIGITÁLNÍCH DAT A SOFTWARE PRO VIZUALIZACI DAT Z LOKALIZAČNÍHO SYSTÉMU I zadávané zadavatelem Central European Data Agency, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Central European Data Agency, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

LICENCE K SOFTWARE PRO DISTRIBUCI DIGITÁLNÍCH DAT A SOFTWARE PRO VIZUALIZACI DAT Z LOKALIZAČNÍHO SYSTÉMU I

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka softwarové aplikace pro distribuci digitálních dat a softwarové aplikace pro vizualizaci dat z lokalizačního systému, vždy s licencí odpovídající předmětu této zakázky včetně zdrojového kódu k aplikaci, dokumentace (uživatelská, administrační, funkční specifikace), provedení instalace aplikace v prostředí Zadavatele a zajištění proškolení, dále jen „licence“ v rámci projektu „Výzkumné centrum prostorových digitálních dat; s reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000159. Plnění je podrobně specifikováno v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.

Hlavním cílem zakázky je zajištění softwarového vybavení nového Výzkumného centra Mapových technologií budovaného Zadavatelem a to v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti implementace geoprostorových dat a jejich distribuce. Současný stav neumožňuje rozvoj vědeckých a vývojových (V&V) aktivit a nadstavbových služeb, mj. protože společnost dosud nevlastní dostatečně rozsáhlou licenci
k distribučním a vývojovým technologiím zahrnující i možnosti úprav zdrojového kódu. V rámci zakázky tak dojde k pořízení nevýhradních licencí pro výzkum a vývoj k softwarové aplikaci pro distribuci produktů společnosti a k softwarové aplikaci pro vizualizaci dat z lokalizačního systému, a to včetně zdrojového kódu. Tím bude Zadavateli umožněno flexibilně reagovat na požadavky trhu a vytvářet nové druhy nástrojů pro online distribuci a vizualizaci geoprostorových dat a také vytváření nových nadstavbových služeb.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení.
Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 52) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Délka zadávací lhůty činí 60 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.
Hodnotící komise otevře neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém neveřejném zasedání v sídle subjektu pověřeného činnostmi zadavatele, tj. Naviga Assistance s. r. o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, dne 18 . 1. 2017 v 10 hod.
Oznámení o výsledku výběrového řízení bude zveřejněno po ukončení výběrového řízení na profilu zadavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2016-007199

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72312100-6

Místo plnění veřejné zakázky

Gromešova 769/4, 621 00 Brno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 600 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 550 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 12. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 12. 2016

Lhůta pro podání nabídek

18. 1. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Renata Daňková

Kontaktní e-mail: dankova@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 826

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce LICENCE K SOFTWARE PRO DISTRIBUCI DIGITÁLNÍCH DAT A SOFTWARE PRO VIZUALIZACI DAT Z LOKALIZAČNÍHO SYSTÉMU I.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumetnace včetně příloh 21. 12. 2016 Zobrazit
Rozhodnutí 3. 2. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky LICENCE K SOFTWARE PRO DISTRIBUCI DIGITÁLNÍCH DAT A SOFTWARE PRO VIZUALIZACI DAT Z LOKALIZAČNÍHO SYSTÉMU I zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
UNICOMSOFT s.r.o. (28324510) Dodavatel 3 085 500,- Kč vč. DPH
2 550 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap