Vědeckotechnický park Dobříš

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vědeckotechnický park Dobříš zadávané zadavatelem CAVD s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CAVD s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vědeckotechnický park Dobříš

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s vybudováním vědeckotechnického parku Dobříš.

Vědeckotechnický park Dobříš (dále jen „VTPD“) je subjekt zaměřený na vybudování a poskytování potřebných prostor a služeb vyspělým firmám s vysokou inovační hodnotou, jehož součástí je podnikatelský inkubátor (dále také „PI“). Cílem PI je vybudovat zázemí pro zasídlení začínajícím firmám a poskytovat jim další podporu ve formě poradenských a konzultačních služeb, technického zázemí, vybavení laboratoří a dalších výhod plynoucích ze sdílení společných prostor. Cílem projektu je vybudovat centrum zaměřené na oblast ochrany životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů energie.

VTPD bude vybudován v bývalém vojenském areálu RTÚ Stožec, k.ú. Dobříš. Areál je bez čísla popisného, proto je ve vymezení místa plnění uvedeno parcelní číslo. Prostory jsou v současné době nevyužívané, klasifikované jako vojenský brownfield.

Celková vybudovaná užitná plocha činí 4 614 m2, z toho pro účely VTPD 4 012 m2 a pro účely PI 602 m2.

VTPD je zaměřen na oblast využívání obnovitelných zdrojů energie (dále také „OZE“) jako zdroje el. energie a tepla. Tepelná energie potřebná k zajištění chodu VTPD bude vyráběna za využití OZE v energetickém kogeneračním centru využívajícím pyrolýzu dřevní hmoty. Toto centrum bude vyrábět i elektrickou energii, která bude dodávána do distribuční sítě a tržby z této výroby el. energiie budou nejdůležitějším příjmem VTPD. Energetické kogenerační centrum využívající pyrolýzu dřevní hmoty bude mít dále technologický význam jako zdroj plynu pro navazující vědecké a technické činnosti a další rozvojový potenciál.

Předmětem této veřejné zakázky jsou zejména následující stavební práce, dodávky a služby:
 vypracování realizační projektové dokumentace za součinnosti s objednatelem a její předání objednateli ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu DWG nebo PDF na DVD-R;
 rekonstrukce dvou bývalých ubytovacích objektů na vědecko-technický park (Kompletní rekonstrukce objektů včetně rozvodů elektroinstalace a TZB o celkové užitné ploše 4 614 m2);
 rekonstrukce areálových IS a přípojek – vodovod, teplovod, VN, NN, slaboproud, kanalizace a ČOV, veřejné osvětlení, studna, vodojem;
 kabelové přípojky VN 22 kV včetně trafostanice;
 rekonstrukce areálových komunikací včetně parkoviště;
 energetické kogenerační centrum využívající pyrolýzu dřevní hmoty o instalovaném výkonu 630 kW (dodávka elektřiny do DS 600 kW, výroba tepla pro areál 1.000 kW);
 rekonstrukce náhradního zdroje tepla 600 kW;
 technologické vybavení laboratoří: chemické, mechanické, prototypové dílny;
 vybavení kanceláří: nábytek, hardware, software;
 zpracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu DWG nebo PDF na DVD-R (dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli po dokončení díla při jeho předání do užívání),
 provedení geodetického zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu a jeho předání objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu DWG nebo PDF na DVD-R, a dále
 zajištění povinné publicity projektu spolufinancovanému z prostředků Evropských společenství.

Podrobnou specifikaci předmětu této veřejné zakázky obsahuje projektová dokumentace stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, zkušební provoz hotového díla ani provozování hotového díla.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

212095

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

RTÚ Stožec, parc.č. 3091, 3156, 3160, 3177, 1809/7, 1809/8, 1809/9, 1809/10, 1809/16, vše k. ú. Dobříš, Středočeský kraj, Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

280 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

231 613 923,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 4. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 3. 2012

Lhůta pro podání nabídek

1. 11. 2012, 14:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vědeckotechnický park Dobříš.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vědeckotechnický park Dobříš zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Gardenline s.r.o. (27263827) Dodavatel 277 936 707,60 Kč vč. DPH
231 613 923,- Kč bez DPH
SYNER, s.r.o. (48292516) Uchazeč 298 162 138,80 Kč vč. DPH
248 468 449,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap