Soubor návrhového a vizualizačního systému pro CAD/CAM aplikace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Soubor návrhového a vizualizačního systému pro CAD/CAM aplikace zadávané zadavatelem CAUTUM s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CAUTUM s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Soubor návrhového a vizualizačního systému pro CAD/CAM aplikace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je komplexní dodávka souboru 17 kusů funkčního softwaru (SW) vhodného pro programování jednočipových procesorů, návrhu složitých strojních částí, modelování prototypových součástí a modelování složitých fyzikálních procesů (smyčkové proudy, spalinové poměry motorových zařízení, obtékání vzduchu chladičů a výměníků, apod.) a komplexní dodávka souboru 17 kusů funkčního hardwaru (HW) v podobě 4 kusů specializovaných pracovních stanic pro 2D/3D modelování, programování a kreslení schémat včetně zobrazovacích panelů a 13 kusů pracovních stanic pro kreslení schémat a programování včetně zobrazovacích panelů.

Komplexní dodávka souboru 17 kusů funkčního SW zahrnuje:
a) SW pro kreslení 2D a 3D modelů a výkresů včetně zaškolení (4 kusy)
b) SW pro kreslení elektronických schémat včetně zaškolení (10 kusů)
c) SW pro programování jednočipových procesorů včetně zaškolení (3 kusy)

Komplexní dodávka souboru 17 kusů pracovních stanic (HW) pro 2D/3D modelování, programování a kreslení schémat včetně souboru 42 kusů zobrazovacích panelů zahrnuje:

a) Pracovní stanice pro SW 2D/3D modelování (4 kusy) včetně zobrazovacích panelů (16 kusů)
b) Pracovní stanice pro kreslení schémat a programování (13 kusů) včetně zobrazovacích panelů (26 kusů)

Poznámka

- Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku bez možnosti dílčího plnění.
- Zadavatel, společnost CAUTUM s.r.o., prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

- Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.
- Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně plně srovnatelné řešení.
- Náklady účasti ve výběrovém řízení nejsou vyžadovány.
- Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení.
- Zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách.

- Soutěžní lhůta v zadávacím řízení pro podání nabídek uchazečů v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky je minimálně 20 kalendářních dní. Soutěžní lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, tj. od data zveřejnění Oznámení o zakázce (formulář CZ02) ve Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zakázce bylo odesláno ke zveřejnění do Věstníku veřejných zakázek dne 6. 4. 2017. Zadávací podmínky byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 5. 4. 2017.

- Soutěžní lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 5. 2017, 10:00 hod.

- Za včasné doručení nabídky odpovídá výhradně uchazeč.

- Obálky doručené po lhůtě zadavatel neotvírá.

- Nabídka (včetně všech souvisejících dokumentů) bude zpracována v písemné podobě v českém jazyce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-009060

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2017001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

48150000-4; 30200000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Provozovna zadavatele: CAUTUM s.r.o., Denisova 639/2, 702 00 Ostrava 2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 127 000,- bez DPH (6 203 670,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 125 000,- bez DPH (6 201 250,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

5 125 000,- bez DPH (6 201 250,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

2. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CAUTUM s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Robert Frischer

Kontaktní e-mail: robert.frischer@enwox.cz

Kontaktní telefon: + 420 778 081 410

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Soubor návrhového a vizualizačního systému pro CAD/CAM aplikace.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap