Pořízení serverů, úložiště, UPS, síťových prvků a příslušenství

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení serverů, úložiště, UPS, síťových prvků a příslušenství zadávané zadavatelem BOHEMIA INTERACTIVE a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BOHEMIA INTERACTIVE a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení serverů, úložiště, UPS, síťových prvků a příslušenství

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je pořízení serverů, úložiště, ups, síťových prvků a příslušenství (dále jen „technologie“) v rámci projektu „Vývoj herní e-sports aplikace ARGO“. Předmětné technologie jsou podrobně specifikovány v přílohách zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je rovněž doprava, složení v místě plnění a provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Kupní smlouvě, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace (příloha č. 5).

Poznámka

Otevírání nabídek se mohou účastnit uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 52) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Hodnotící komise otevře neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém veřejném zasedání v sídle subjektu pověřeného činnostmi zadavatele, tj. Naviga Assistance s. r. o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, dne 3. 3. 2017 v 10 hod.
Délka zadávací lhůty činí 60 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2016-007206

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Palackého náměstí 2, Brno, PSČ 621 00

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 674 700,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 12. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 12. 2016

Lhůta pro podání nabídek

3. 3. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Renata Daňková

Kontaktní e-mail: dankova@naviga4.cz

Kontaktní telefon: 733643826

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení serverů, úložiště, UPS, síťových prvků a příslušenství.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap