Pořízení aktivních prvků

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení aktivních prvků zadávané zadavatelem BOHEMIA INTERACTIVE a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BOHEMIA INTERACTIVE a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení aktivních prvků

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení jsou síťové prvky a příslušenství (dále jen „technologie“) v rámci projektu „Vývoj herní e-sports aplikace ARGO; reg. č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002075“. Předmětné technologie jsou podrobně specifikovány v přílohách zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je rovněž doprava, složení v místě plnění a provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Kupní smlouvě, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace (příloha č. 5).

V rámci zakázky není umožněno dílčí plnění.

Poznámka

Nabídky je možné podávat osobně či poštou do 19. 9. 2017 do 10 hod – tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídek. V případě osobního podání se nabídky podávají v pracovních dnech mezi 9:00 až 15:00 hod. Nabídky budou přijímány na adrese sídla osoby pověřené činností zadavatele, tj. Naviga Assistance s. r. o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, k rukám kontaktní osoby: Renata Daňková.
Za čas podání nabídky odpovídá účastník. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.
Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí
a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.
Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány.

Otevírání nabídek bude probíhat ihned po skončení lhůty pro podávání nabídek, tj. 19. 9. 2017 v 10:00 hod na adrese sídla osoby pověřené činností zadavatele, tj. Naviga Assistance s. r. o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8.
Otevírání nabídek se mohou účastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Oznámení o výsledku výběrového řízení bude zveřejněno po ukončení výběrového řízení na profilu zadavatele.
- S ohledem na předmět zakázky neumožňuje zadavatel prohlídky místa plnění.
- Případné žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek je nutno doručit písemně (e-mailem) nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě pověřené činností zadavatele (Renata Daňková, e-mail: dankova@naviga4.cz). Odpověď bude zaslána nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti.
- Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění požadavku, budou zadavatelem zveřejněny na profilu zadavatele, tj. https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/bohemia-interactive-a-s_3633/porizeni-aktivnich-prvku_18566/ a zároveň budou písemně oznámeny všem dosud známým účastníkům. Z důvodu zajištění rovného přístupu ke všem účastníkům zadavatel doporučuje, aby každý účastník o zadávací dokumentaci informoval o této skutečnosti kontaktní osobu na výše uvedeném e-mailu.
- V případě, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve lhůtě uvedené výše, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení.
- Místo plnění zakázky: Palackého náměstí 2, Brno, PSČ 621 00
- Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu.
- V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
- Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
- Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
- Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel do 3 pracovních dnů o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 52) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
- Délka zadávací lhůty činí 60 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Palackého náměstí 2, Brno, PSČ 621 00

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

19. 9. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Renata Daňková

Kontaktní e-mail: dankova@naviga4.cz

Kontaktní telefon: 733643826

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení aktivních prvků.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap