BAŤA, akciová společnost Zlín, Dlouhá č.p.130 Výměna skel fasády III.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce BAŤA, akciová společnost Zlín, Dlouhá č.p.130 Výměna skel fasády III. zadávané zadavatelem BAŤA, akciová společnost. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

BAŤA, akciová společnost

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

BAŤA, akciová společnost Zlín, Dlouhá č.p.130 Výměna skel fasády III.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky jsou stavební práce. V rámci zakázky budou realizovány stavební úpravy nemovitosti zadavatele blíže specifikované touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Struktura stavebních objektů je následující:

Dle prováděcí projektové dokumentace s názvem zakázky „BAŤA, a.s. Zlín, Dlouhá č.p.130 Výměna skel fasády“ zpracované společností ATELIÉR 91, spol. s r.o., IČO: 46993134, se sídlem Bartošova 16, 760 01 Zlín 1, autorizovaný ing. Arch. Richard Turna, ČKA 02261, která je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“), a v souladu s aktuálními Pravidly pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Veškeré použité názvy a výrobky v této zadávací dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu.

Dodavatel může nabídnout použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry. Pokud dodavatel nabídne použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry, musí prokazatelně doložit splnění požadovaných minimálních parametrů.

Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

004BATA1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000

Místo plnění veřejné zakázky

Zlín, Dlouhá ul. 130, PSČ 76222

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

22 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

19. 3. 2018, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JVM – RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, 760 30 Zlín

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Roman Šibl

Kontaktní e-mail: sibl@jvmrpic.cz

Kontaktní telefon: +420 736 674 262

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce BAŤA, akciová společnost Zlín, Dlouhá č.p.130 Výměna skel fasády III..

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap