Multifunkční obráběcí centrum s karuselovým stolem - II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Multifunkční obráběcí centrum s karuselovým stolem - II. zadávané zadavatelem ARMATURY Group a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ARMATURY Group a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Multifunkční obráběcí centrum s karuselovým stolem - II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je pořízení 1 ks multifunkčního obráběcího centra včetně příslušenství (dále jen „technologie“). Předmětná technologie je podrobně specifikována v přílohách zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je rovněž doprava, vyložení, instalace, montáž a zaškolení obsluhy, realizace zkušebního provozu a výkonnostní zkoušky, provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Kupní smlouvě, které tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace (příloha č. 5).

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky, dílčího plnění ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu smlouvy o dílo).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné zadávací řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli v jeho průběhu v souladu s čl.39) – 41) PpVD OPPIK. V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení zadávacího řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v souladu s čl. 56) PpVD OPPIK oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42612000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Dolní Benešov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

57 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 2. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 2. 2021

Lhůta pro podání nabídek

9. 3. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: NAVIGA 4, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Multifunkční obráběcí centrum s karuselovým stolem - II..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 3. 2. 2021 Zobrazit
Zadávací dokumentace 3. 2. 2021 Zobrazit
Přílohy č. 1 - 7 ZD 3. 2. 2021 Zobrazit
Oznámení o přidělení zakázky 17. 3. 2021 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Multifunkční obráběcí centrum s karuselovým stolem - II. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TOS KUŘIM - OS, a.s. (26231522) Dodavatel 65 461 000,- Kč vč. DPH
54 100 000,- Kč bez DPH
Ludačka Machine Tools s.r.o. (03553400) Uchazeč 95 121 945,40 Kč vč. DPH
78 613 178,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap