Dotaz č.1

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Realizace vzdělávacích kurzů zadávané ve ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ dle § 53 a násl. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zadávané zadavatelem Allianz pojišťovna a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dotaz č.1

Popis informace či souboru


Dotaz: Je možné doložit do nabídky osvědčení o realizaci zakázky v anglickém jazyce?

Odpověď: Zadavatel požaduje nabídku v Českém, nebo slovenském jazyce. Včetně dokumentů prokazující technickou kvalifikaci - V případě anglického jazyka doporučujeme přiložit překlad do českého jazyka.

Dotaz: V rámci Kritéria kvality požadujete popis metod výuky, efektivity výukových metod a evaluace v maximálním rozsahu 12 stran, dále uvádíte, že tento dokument má obsahovat specifikaci plnění, obsahy kurzů, ukázku skript, harmonogram. Jen Váš stručný obsah kurzů je uveden na 8 stranách. Můžete nám upřesnit, co má tedy obsahovat dokument vztahující se ke kritériu kvality?

Odpověď:
Pro hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Kritérium kvality“ předloží dodavatel dokument, který v rozsahu max. 12 stran popíše postup dodavatele k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:
• Metodiky výuky
• Efektivity výukových metod
• Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby
Jako nejlepší bude hodnocena ta nabídka, ve které bude představen pro zadavatele nejvhodnější způsob metodického postupu a uveden způsob zavedení nabytých znalostí do praxe - to znamená, že lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro zadavatele ověřitelnější způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby.
Dodavatel pro účely hodnocení tohoto kritéria v rámci své nabídky popíše obsah jednotlivých školení s důrazem na jejich vazbu pro potřeby cílových skupin projektu a způsob metodického přístupu s důrazem na zacílení a dopadu do praxe.


Dotaz: Jaký je minimální počet významných služeb? Je nutné, aby další doložené služby nad rámec služby ve výši 2 mil. byly obdobného objemu?

Odpověď: Minimální počet významných služeb je jeden. Avšak za předpokladu, že je v minimální hodnotě 2 000 000 000 Kč bez DPH a byla financována z evropských fondů.
Další významné služby může uchazeč připojit v libovolném rozsahu.

Datum uveřejnění

14. 12. 2017

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap