Realizace úsporných opatření ve společnosti Agropodnik, a. s., Zlín, II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Realizace úsporných opatření ve společnosti Agropodnik, a. s., Zlín, II. etapa zadávané zadavatelem Agropodnik, a.s., Zlín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Agropodnik, a.s., Zlín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Realizace úsporných opatření ve společnosti Agropodnik, a. s., Zlín, II. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

Předmětem veřejné zakázky není publicita projektu v souladu s „Pravidly způsobilosti a publicity“, která spočívá ve vyhotovení plakátu s informacemi o projektu, nebude tedy ani součástí nabídky a nabídkové ceny účastníka (uvedené si zajistí sám zadavatel).

Předmět veřejné zakázky je dále blíže specifikován v ZD.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to na celý předmět veřejné zakázky.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

pozemky p. č. 2102/1 a p. č. 2850/1, vše v k. ú. Napajedla, Zlínský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11.780.580,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 8. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 8. 2019

Lhůta pro podání nabídek

4. 9. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: QUANTUM CZ s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Markéta Vodáková

Kontaktní e-mail: marketa.vodakova@quantumcz.com

Kontaktní telefon: +420 608 220 593

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Realizace úsporných opatření ve společnosti Agropodnik, a. s., Zlín, II. etapa.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap