Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci OPPIK programu nemovitosti V.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci OPPIK programu nemovitosti V. zadávané zadavatelem A-BENET s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

A-BENET s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci OPPIK programu nemovitosti V.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace ve stupni provedení stavby včetně zpracování položkového rozpočtu, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s pravidly poskytovatele dotace (MPO – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – tzn., že veškeré položky z rozpočtu budou zkalkulovány dle aktuální metodiky URS). Dodavatel bude vycházet ze zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení, která je přílohou č. 4. Předběžný odhad nákladů na realizaci stavby dle projektové dokumentace I. stupně činí 38 mil. Kč bez DPH.
Jedná se o rekonstrukci brownfieldové haly, bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 5 Projektová dokumentace pro stavební povolení.
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

- vypracování výkresové části a textové části PD pro provádění stavby
- zpracování technických podmínek v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů (ZZVZ), z nichž budou zřejmé požadované technické parametry a standardy (jedná se podrobný popis každé jednotlivé položky výkazu výměr co do obsahu, popisu použitého materiálu včetně jeho vlastností vždy v kvalitě I. jakosti),
- vypracování výkazu výměr požadovaných prací a dodávek a služeb odpovídajícího ustanovení vyhlášky dle zákona o veřejných zakázkách
- vypracování kontrolního rozpočtu – oceněného výkazu výměr zpracovaného v aktuální cenové úrovni

Vypracování dokumentace pro provádění stavby bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. v platném znění s dále s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a v souladu s pravidly poskytovatele dotace (MPO - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71320000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Most, Velebudice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 500 000,- bez DPH (3 025 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 7. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 7. 2019

Lhůta pro podání nabídek

15. 8. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PGM Consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martina Chvojková

Kontaktní e-mail: martina.chvojkova@pgmc.cz

Kontaktní telefon: +420 773510013

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci OPPIK programu nemovitosti V..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap