Pořízení 3D tiskárny pro průmyslové využití II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení 3D tiskárny pro průmyslové využití II. zadávané zadavatelem 3Dees Industries s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

3Dees Industries s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení 3D tiskárny pro průmyslové využití II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je pořízení 1 ks 3D tiskárny pro průmyslové využití, umožňující výrobu polymerních dílů včetně příslušenství (dále jen „technologie“). Předmětná technologie je podrobně specifikována v přílohách zadávací dokumentace.
Předmětem plnění je rovněž doprava, instalace, montáž, zaškolení obsluhy, realizace zkušebního provozu a provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených
v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Kupní smlouvě, které tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace (příloha č. 5).

Poznámka

Zadavatel neumožňuje předkládat varianty nabídek, dílčí plnění nebo nabídky obsahujících plnění, nad rámec požadavků v ZD.
Vybraný dodavatel je povinen spolupracovat s finanční kontrolou podle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole (auditu) ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se vztahuje také na všechny poddodavatele, kterými vybraný dodavatel splní určitou část zakázky, nebo který udělí určitému dodavateli vybrané věci nebo práva k realizaci zakázky. Vybraný dodavatel musí spolupodílet při výkonu finanční kontroly s poddodavateli, prostřednictvím kterého vybraný dodavatel splní zakázku nebo jeho část.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit veškeré informace poskytnuté účastníky prostřednictvím třetích stran a účastníci jsou povinni poskytnout zadavateli veškerou nezbytnou spolupráci v této záležitosti.
Účastníci nesou náklady na zpracování svých nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo změnit ZD před uplynutím lhůty pro podání nabídek, taková změna by byla sdělena všem účastníkům, kteří k datu takové změny předložili nabídku. Změnou ZD bude oznámeno také způsob, jakým byla ZD zveřejněna. Pokud to vyžaduje dodatek nebo změna ZD, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
Toto zadávací řízení představuje přidělení veřejné zakázky mimo působnost zákona, nejedná se o veřejnou soutěž o nejlepší nabídku podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli během svého trvání.
V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel neprodleně informovat všechny účastníky, kteří předložili nabídku, ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu období výběrového řízení (před uplynutím lhůty pro podání nabídek), zadavatel tyto informace zveřejní ve stejném znění jako v oznámení o zakázce.
Zadavatel zveřejní oznámení o výběru dodavatele v souladu s článkem 56) Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK. MPO 3993/20/61010/61000 na profilu zadavatele.
Délka lhůty pro zadání zakázky činí 30 dnů od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42990000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Brno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 6. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 6. 2020

Lhůta pro podání nabídek

7. 7. 2020, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení 3D tiskárny pro průmyslové využití II..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 3. 6. 2020 Zobrazit
Zadávací dokumentace 3. 6. 2020 Zobrazit
Přílohy č. 1 - 4 ZD 3. 6. 2020 Zobrazit
Contract notice 3. 6. 2020 Zobrazit
Tender documentation 3. 6. 2020 Zobrazit
Annex No. 1-4 TD 3. 6. 2020 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 17. 7. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení 3D tiskárny pro průmyslové využití II. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
KVINT-R Office Technology and 3D Printing LLC (01-09-161238) Dodavatel 10 388 925,2 Kč vč. DPH
10 388 925,2 Kč bez DPH
DATALAN Quality Instruments s.r.o. (2020347714) Uchazeč 11 072 466,8 Kč vč. DPH
11 072 466,8 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap